Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12263
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 142010
Katalogové èíslo 57496
Název dokumentu Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní spínací zařízení k omezování tlaku - Požadavky a zkoušky
Anglický název Refrigerating systems and heat pumps - Safety switching devices for limiting the pressure - Requirements and tests
Datum vydání 01.12.1999
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2000
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/99
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 27.080 - Tepelná čerpadla
27.200 - Technika chlazení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 122631998
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12263 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12263:1998. Evropská norma EN 12263:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkoušky vztahující se na bezpečnostní spínací zařízení k omezování tlaku - zde v této normě dále nazývaná jako zařízení - která zajišťují, že maximální nebo minimální tlak, který je v chladicích zařízeních a/nebo tepelných čerpadlech vytvářen generátorem tlaku, je udržován v rozsahu mezních hodnot chladicího zařízení a/nebo tepelného čerpadla. Tato zařízení mají zvláštní konstrukční provedení a jsou vybavena mechanicky obsluhovanými výstupními kontakty. Do této evropské normy nejsou zahrnuty měřicí převodníky/analogová zařízení. Pokud jsou pro speciální použití potřebné přísnější specifikace, měly by být odsouhlaseny mezi odběratelem a výrobcem zařízení. Do jednoho zařízení mohou být sloučeny různé bezpečnostní a řídicí funkce. Norma se nevztahuje na zařízení používaná pro řídicí účely. Požadavky na bezpečnost obsahuje čl.4.3.1, který v podstatě odkazuje jen na některé kapitoly (ČSN) EN 60730-2-6. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Požadavky a zkoušky, kapitolu 5 - Instrukce pro instalaci a provoz a kapitolu 6 - Značení. Dále norma uvádí informativní Přílohy A a ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU 97/23/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakového zařízení. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy podporují splnění požadavků Směrnice 97/23/EHS. Shoda s uvedenými ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 12263 (14 2010) byla vydána v prosinci 1999.