Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 1771
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 356626
Katalogové èíslo 55818
Název dokumentu Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Ověření a prokázání platnosti návrhu
Anglický název Nuclear power plants - Main control-room - Verification and validation of design
Datum vydání 01.08.1999
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.1999
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/99
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 27.120.20 - Jaderné elektrárny, bezpečnost
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 17711995
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
16178ČSN IEC 964 1994
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 1771 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 1771:1995. Mezinárodní norma IEC 1771:1995 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma stanoví postupy ověření (verifikace) a prokázání platnosti (validizace) návrhu systému dozorny pro jaderné elektrárny a poskytuje kritéria ověření a prokázání platnosti pro přidělení funkcí a pro integrovaný systém dozorny. Norma popisuje přezkoumávání a vyhodnocování pracovního prostoru dozorny, její vybavení měřícími a řídicími systémy, řídicími prostředky a dalším zařízením z hlediska inženýrské psychologie, která bere v úvahu jak požadavky systému tak i schopnosti operátora. Také se musí zjistit, vyhodnotit a provést úpravy návrhu dozorny pro opravu nesprávných nebo nevyhovujících položek návrhu. Norma je určena pro použití při navrhování nových blokových dozoren jaderných elektráren nebo při dodatečných úpravách (rekonstrukci a úpravě návrhu) stávajících návrhů dozoren. V druhém případě je třeba věnovat pozornost určení dotčených částí návrhu. Norma se má použít pro tyto části a pro jejich integraci do celé dozorny s ohledem na požadavky uvedené v kapitole 4 a v souladu s ustanoveními kapitoly.5. Norma se také může použít při navrhování jiných řídicích částí v jaderné elektrárně. Při V&V integrovaného systému člověk-stroj se doporučuje, aby se ostatní rozhraní, např. dálkové odstavení elektrárny a místní bezpečnostní panely, hodnotily současně s blokovou dozornou. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Rozsah platnosti a předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Ověření a prokázání platnosti nového návrhu blokové dozorny a kapitolu 5 - Ověření a prokázání platnosti vývojových návrhů a zpětné úpravy. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B, C a D. ČSN IEC 1771 (35 6626) byla vydána v srpnu 1999. Nahradila článek A.3.3 ČSN IEC 964 (35 6618 - jiné číslo normy a jiný třídicí znak) ze srpna 1998.