Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 4463-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730411
Katalogové èíslo 55736
Název dokumentu Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 2: Měřické značky
Anglický název Measurement methods for building - Setting-out and measurement - Part 2: Measuring stations and targets
Datum vydání 01.06.1999
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.1999
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/99
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.010.30 - Technická hlediska
91.200 - Stavební technologie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 4463-21995
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
31030ČSN 73 0416 1984
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 4463-2 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 4463-2:1995. Mezinárodní norma ISO 4463-2:1995 má status české technické normy. (ČSN) ISO 4463 sestává z následujících částí: Část 1: Navrhování, organizace, postupy měření a přejímací podmínky, Část 2: Měřické značky a Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických služeb. Tato druhá část normy (ČSN) ISO 4463 se zabývá stabilizací a signalizací stanovisek a cílů na staveništích. Stanoví zásady pro navrhování, požadavky na značky a jejich kontrolu. Tato část se vztahuje na měřické značky pro všechny typy stavebních konstrukcí. Příklady různých měřických značek a místopisů jsou uvedeny v Příloze A. Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecně, kapitolu 5 - Navrhování, kapitolu 6 - Požadavky na měřické značky a kapitolu 7 - Kontrola měřických značek. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B a Přílohu NA. ČSN ISO 4463-2 (73 0411) byla vydána v červnu 1999. Nahradila ČSN 73 0416 z 16.1.1984.