Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 6059
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 736059
Katalogové èíslo 5569
Název dokumentu Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení
Anglický název Service station for motor vehicles, filling stations for fuels. Basic provisions
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.1978
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.040.20 - Stavby pro obchod a průmysl
Subsektor
Deskriptory RBC.R,RBC.V,RD
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
14700ČSN 73 6059 1977a
74394ČSN 73 6059 1977Z2
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
74156ČSN 73 6060 2006
Anotace

ČSN 73 6059 Norma platí pro projektování nových i pro projektování stavebních změn stávajících autoservisů, opraven motorových vozidel, čerpacích stanic pohonných hmot (vždy podle ČSN 30 0033) pro silniční vozidla pro motorovou dopravu. Normalizovány jsou požadavky na umístění a komunikační řešení, technické požadavky a technická zařízení objektů. Ve zvláštní kapitole pak i hygienické požadavky! Tato hygienická část obsahuje požadavky na umístění objektů, na provozní prostory, na hygienická zařízení pro zaměstnance i zákazníky. Nicméně i v dalších částech normy jsou údaje mající hygienický význam (např. výška místností, osvětlení aj.) nebo jsou důležité z hlediska bezpečné práce (elektrická zařízení, vnitřní komunikace aj.) Za zvlášť zajímavé lze uvést normalizování především kapacity a vybavení hygienických zařízení, které je uvedeno odlišně od platných hygienických předpisů MZ. (Bohužel norma cituje ještě velmi starý předpis, a to: směrnice č. 5/1958 sb. Hyg. předp., který v době, kdy norma nabyla účinnosti, již neplatil.) V podrobnostech pak: Ochrany proti hluku a vibracím se týkají čl. 71 až 73 vč. tab. č.5. Nejen že se uvádí, že pro ochranu proti hluku a vibracím platí ČSN 73 0531, resp. hygienických předpisů, ale stanoví se i hodnoty vzduchové neprůzvučnosti oddělujících stavebních konstrukcí. Ochrany proti dalším škodlivým faktorům pracovního prostředí resp. optimalizace pracovních podmínek se týkají i čl. 68-70 - osvětlení, čl. 89-90 - vytápění a čl. 91-104 - větrání. Jmenovitě chemické škodliviny jsou pak zmíněny v čl. 95. ČSN 73 6059 byla schválena 18.8.1977 a nabyla účinnosti od 1.11.1978. "Změnou a)-7/1991" se s účinností od 1.9.1991 mění v čl. 93 - 103 označení 1/h na h-1.