Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 73 4055
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 734055
Katalogové èíslo 5566
Název dokumentu Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů
Anglický název Calculation of the space enclosed by buildings
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.1963
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.020 - Územní plánování. Plánování měst.
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 4055 Norma platí pro výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů, jejichž rozsah /objem/ lze vyjádřit měrnou jednotkou /m3/ obestavěného prostoru, pro účely projektové přípravy, i pro účely jejich porovnání a hodnocení. Účelem normy je zajistit jednotný způsob měření a výpočtu tak, aby byly vytvořeny jednotné podklady pro stanovení technicko - hospodářských ukazatelů. Celá norma se týká pouze techniky výpočtu obestavěného prostoru a obsahuje také potřebné příkladové nákresy. Může mít význam pro pracovníky (hygienického) dozoru při posuzování projektové dokumentace. ČSN 73 4055 byla schválena 30.6.1962 a nabyla účinnosti od 1.1.1963.