Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000-4-482
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 55508
Název dokumentu Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím
Anglický název Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety - Chapter 48: Choice of protective measures as a function of external influences - Section 482: Protection against fire where particular risks or danger exist
Datum vydání 01.01.2000
Datum ukonèení platnosti 01.10.2018
Datum úèinnosti 01.02.2000
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/00
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.01 - Ochrana proti ohni obecně
91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 384.4.482 S11997
HD 384.4.482 S1/Cor.1997
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 2000-4-482 Tato norma obsahuje harmonizační dokument HD 384.4.482 S1:1997 včetně opravy z července 1997. Jak je z názvu patrno, norma obsahuje pouze oddíl 482 z kapitoly 48. V tomto oddíle uvádí celkem 31 článků. Tento 482. oddíl normy konkrétně pokrývá, - výběr a provedení instalací v prostorách s nebezpečím vzniku požáru v důsledku nebezpečných vlastností zpracovávaných nebo skladovaných materiálů jakými jsou výroba, zpracování, skladování hořlavých materiálů včetně hromadění prachu, - výběr a provedení instalací v místech s převážně hořlavými hmotami ve stavebních konstrukcích, - výběr a provedení instalací v místech s ohrožením nenahraditelného zboží (připravuje se). Elektrické zařízení musí být zvoleno a namontováno tak, že jeho teplota za obvyklého provozu a předpokládaného oteplení v případě poruchy nemůže vyvolat požár, přičemž jsou brány v úvahu i vnější vlivy. ČSN 33 2000-4-482 byla vydána v lednu 2000.