Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 30-2-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 061410
Katalogové èíslo 55092
Název dokumentu Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-1: Hospodárné využití energie - Všeobecně
Anglický název Domestic cooking appliances burning gas - Part 2-1: Rational use of energy - General
Datum vydání 01.02.1999
Datum ukonèení platnosti 01.01.2016
Datum úèinnosti 01.03.1999
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/99
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 97.040.20 - Kuchyňské sporáky, pečicí trouby a podobná zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 30-2-11998
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
69590ČSN EN 30-2-1 1999A101.01.2016
74755ČSN EN 30-2-1 1999A201.01.2016
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
24770ČSN 06 1410 1990
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
98416ČSN EN 30-2-1 2015
Anotace

ČSN EN 30-2-1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 30-2-1:1998. Evropská norma EN 30-2-1:1998 má status české technické normy. Tato norma stanoví požadavky a metody zkoušení pro hospodárné využití energie varných spotřebičů na plynná paliva pro domácnost, popsaných v kapitole 1 (ČSN) EN 30-1-1:1998. Tato norma platí jen pro typové zkoušky. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Technické požadavky a kapitolu 5 - Zkušební metody. Dále norma uvádí informativní Přílohu ZA. V této Příloze ZA se uvádí: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU 90/396/EHS o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se spotřebičů plynných paliv. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který je zahrnut (které jsou zahrnuty) do předmětu této normy se mohou vztahovat jiné požadavky a jiné směrnice EU. Ustanovení této normy, uvedené v tabulce ZA.1, podporují splnění podstatných požadavků Směrnice EU 90/396/EHS o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se spotřebičů plynných paliv. Shoda s ustanoveními této normy je jedním z prostředků shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 30-2-1 (06 1410) byla vydána v únoru 1999. Nahradila společně s ČSN EN 30-1-1 (06 1410) ČSN 06 1410 z 14.5.1990 v celém rozsahu.