Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 3098-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013115
Katalogové èíslo 54981
Název dokumentu Technická dokumentace - Písmo - Část 5: Latinská abeceda, číslice a značky pro CAD
Anglický název Technical product documentation - Lettering - Part 5: CAD lettering of the Latin alphabet, numerals and marks
Datum vydání 01.02.1999
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.1999
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/99
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.110 - Technická dokumentace výrobků
35.240.10 - Navrhování pomocí počítače (CAD)
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 3098-51997
ISO 3098-51997
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 3098-5 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 3098-5:1997. Evropská norma EN ISO 3098-5:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 3098-5:1997 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. (ČSN EN) ISO 3098 se skládá z následujících částí: Část 0: Všeobecná ustanovení, Část 1: Běžně užívaná písmena, Část 2: Řecká abeceda, Část 3: Diakritická znaménka a značky pro písmena Latinské abecedy, Část 4: Cyrilice, Část 5: Latinská abeceda, číslice a značky pro CAD. Tato pátá část mezinárodní normy (ČSN EN) ISO 3098 stanoví v souladu s dalšími částmi této normy obecné požadavky na písmo užívané při počítačovém navrhování a vyhotovení technických dokumentů, zejména výkresové dokumentace. Norma zahrnuje základní ustanovení a pravidla pro písmo CAD při použití počítačových popisovacích a kreslicích systémů. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecné požadavky, kapitolu 5 - Požadavky na písmo CAD, kapitolu 6 - Uspořádání, kapitolu 7 - Označování a kapitolu 8 - Tvary písma, s mnoha nákresy. ČSN EN ISO 3098-5 (01 3115) byla vydána v únoru 1999.