Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 3231
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 673096
Katalogové èíslo 54090
Název dokumentu Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti vlhkým atmosférám s obsahem oxidu siřičitého
Anglický název Paints and varnishes - Determination of resistance to humid atmospheres containing sulfur dioxide
Datum vydání 01.11.1998
Datum ukonèení platnosti 01.02.2023
Datum úèinnosti 01.12.1998
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/98
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 87.040 - Nátěrové hmoty, barvy a laky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 32311997
ISO 32311993
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
5077ČSN 67 3094 1980
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
516454ČSN EN ISO 22479 2023
Anotace

ČSN EN ISO 3231 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 3231:1997. Evropská norma EN ISO 3231:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 3231:1997 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Norma je jednou ze skupiny norem, které se zabývají zkoušením laků, nátěrových hmot a obdobných produktů. Mezinárodní norma předepisuje postup stanovení odolnosti jednovrstvých nebo vícevrstvých nátěrů a obdobných produktů ve vlhké atmosféře s obsahem oxidu siřičitého. Zkušební metoda připouští rozdílná množství oxidu siřičitého. Objem 0,2 l, měřený při atmosférickém tlaku, je všeobecně doporučován pro zkoušení nátěrů, jejichž tloušťka nepřesahuje přibližně 40 µm. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. O možném riziku úniku oxidu siřičitého ze zkušební komory se norma nezmiňuje. ČSN EN ISO 3231 (67 3096) byla vydána v lednu 1999. Nahradila článek 18 a navazující ustanovení v článcích 3, 20, 22, 27 a 28 e) ČSN 67 3094 z 14.11.1980.