Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 72 1860
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 721860
Katalogové èíslo 5403
Název dokumentu Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení
Anglický název Stone for brickwork and building purposes. Common regulations
Datum vydání
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.1969
Vìstník vydání (mìs/rok)
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.100.20 - Nerostné keramické materiály a výrobky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
14558ČSN 72 1860 1968a
14557ČSN 72 1860 1968b
75365ČSN 72 1860 1968Z3
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
30834ČSN 72 1810 1987
75065ČSN EN 771-6 2006
Anotace

ČSN 72 1860 Norma platí pro kámen pro zdivo a stavební účely. Stanoví společná ustanovení přidružených norem pro jednotlivé druhy kamene pro zdivo a stavební účely (lomový kámen, kopáky, haklíky a kvádry). Tato norma neplatí pro kamenivo pro stavební účely a pro prováděných zděných konstrukcí z přírodního kamene. Kámen pro zdivo a stavební účely se používá jako nosný konstrukční nebo obkladový stavební materiál pro stavby vodní, železniční, báňské, pozemní, pro práce meliorační apod. Norma v podstatě neřeší, otázky ochrany zdraví. Norma rovněž neobsahuje žádná přímá ustanovení, která by bylo významná pro ochranu životního prostředí. Ochrany zdraví a životního prostředí se může týkat pouze ustanovení o osvědčení o jakosti, které má obsahovat mj. další sjednané údaje podle předchozí dohody odběratele s dodavatelem. ČSN 72 1860 byla schválena 17.4.1968 a nabyla účinnosti od 1.1.1969. Nahradila čl. 89 až 98 ČSN 2013-1935. "Změnou a)-5/1977" se s účinností od 1.8.1977 mění tab. I. v čl. 14. "Změnou b)-7-8/1987" se s účinností od 1.11.1987 nahrazuje část IV a V. (čl. 17 až 24 novým znění čl. 17, jímž se odkazuje na ČSN 72 1810.