Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 12944-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 038241
Katalogové èíslo 53324
Název dokumentu Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady
Anglický název Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 1: General introduction
Datum vydání 01.10.1998
Datum ukonèení platnosti 01.10.2018
Datum úèinnosti 01.11.1998
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/98
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 87.020 - Technologie nátěrů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 12944-11998
ISO 12944-11998
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505813ČSN EN ISO 12944-1 2018
Anotace

ČSN EN ISO 12944-1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 12944-1:1998. Evropská norma EN ISO 12944-1:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 12944-1:1998 byl převzat CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. (ČSN) EN ISO 12944 sestává z těchto částí: Část 1: Obecné zásady, Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí, Část 3: Navrhování, Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava, Část 5: Ochranné systémy, Část 6: Laboratorní zkušební metody, Část 7: Provedení a inspekce prací povrchových úprav a Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry. Předmětem (ČSN EN) ISO 12944 je protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy. (ČSN EN) ISO 12944 se vztahuje pouze k protikorozní funkci nátěrových systémů. Nevztahuje se na jiné ochranné funkce, jako např. ochrana proti: - působení mikroorganismů (mořské organismy, houby, bakterie atd.), - vlivu chemikálií (kyseliny, alkálie, organická rozpouštědla, plyny atd.), - vlivu mechanického namáhání (abraze atd.), a - vlivu ohně. (ČSN EN) ISO 12944 se vztahuje na konstrukce vyrobené z uhlíkové oceli nebo nízkolegované oceli (např. v souladu s EN 10025 - v ČR zavedena jako ČSN EN 10025 + A1), tloušťky nad 3 mm, která je předepsána projektem a potvrzena pevnostním výpočtem. (ČSN EN) ISO 12944 se vztahuje k: - šesti kategoriím korozní agresivity pro konstrukce exponované v atmosférických podmínkách, - třem kategoriím pro konstrukce ponořené do vody nebo exponované v půdě. Netradičním způsobem je upozorněno na problémy ochrany zdraví. Text kapitoly 5 - Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí, citujeme doslova: "Je povinností klientů, projektantů, účastníků smlouvy, výrobců nátěrových hmot, inspektorů a všech ostatních osob, které se účastní projektu a provedení prací, aby v rámci své odpovědnosti postupovali tak, aby nedošlo k poškození jejich zdraví a zdraví ostatních osob a poškození životního prostředí. Je povinností každé zúčastněné strany garantovat zajištění všech požadavků zákonů a nařízení země, ve které jsou práce nebo jejich části prováděny. Poznámka: Skutečnosti, které vyžadují zvláštní pozornost, jsou např.: - vyloučení předepisování použití toxických anebo karcinogenních látek, - redukce emise těkavých organických látek (VOC), - zajištění opatření proti vzniku škodlivých exhalací, prachu, par, mlhy a hluku, stejně jako nebezpečí požáru, - zajištění ochrany osob, jejich očí, kůže, sluchu a dýchacích cest, - ochrana vody a půdy během provádění prací protikorozní ochrany, - recyklace materiálů a ukládání odpadů. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Obecné požadavky, kapitolu 5 - Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí a kapitolu 6 - Informace o ostatních částech ISO 12944. Norma konečně obsahuje informativní Přílohu A, která uvádí pokyny pro použití (ČSN EN) ISO 12944 pro určitý projekt. ČSN EN ISO 12944-1 (03 8241) byla vydána v říjnu 1998.