Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50187
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 357183
Katalogové èíslo 52807
Název dokumentu Plynem izolované oddíly pro rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně
Anglický název Gas-filled compartments for a.c. switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV
Datum vydání 01.07.1998
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.1998
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/98
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.260.01 - Elektrická zařízení pro práci ve zvláštních podmínkách obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 501871996
EN 50187/Cor.1996
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50187 Tato norma platí pro oddíly použité v rozváděčích na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně pro vnitřní a venkovní provedení, které jsou naplněny inertními plyny pod přetlakem o hodnotě nejvýše 3 bary- např. fluoridem sírovým nebo směsí plynů jako je fluorid sírový a dusík, kde se plyn používá pro izolaci a/nebo pro zhášení oblouku, a u kterých se hodnota součinu tlaku a objemu rovná nejvýše 2 000 bar litrů. Oddíly obsahují části těchto elektrických zařízení (výčet nemusí být úplný): - vypínače; - odpínače ; - odpojovače; - uzemňovače; - přístrojové transformátory proudu; - přístrojové transformátory napětí; - přípojnice a spojky; - kabelové koncovky. Plynem izolované oddíly o výpočtovém přetlaku vyšším než 3 bary nebo plynem izolované oddíly u nichž součin objemu a tlaku překračuje hodnotu 2 000 bar* litrů se konstruují, vyrábějí a zkoušejí podle jedné z následujících norem nebo jejich kombinací: EN 50052; EN 50064; EN 50068; EN 50069.