Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P I-ETS 300 644 ed. 1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 878547
Katalogové èíslo 52497
Název dokumentu Přenos a multiplexování (TM) - Optické kabely pro vnitřní použití
Anglický název Transmission and Multiplexing (TM) - Optical fibre cables for indoor applications
Datum vydání 01.07.1998
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.1998
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/98
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu schvál. k přím. užívání
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 33.040.20 - Přenosové systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
I-ETS 300 644 ed.11997
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace