Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 7437
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013481
Katalogové èíslo 51896
Název dokumentu Technické výkresy - Výkresy pozemních staveb - Základní pravidla pro kreslení výkresů stavebních dílců
Anglický název Technical drawings - Construction drawings - General rules for execution of production drawings for prefabricated structural components
Datum vydání 01.04.1998
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.1998
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/98
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.100.30 - Technické výkresy ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 74371996
ISO 74371990
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
24144ČSN 01 3480 1984
24145ČSN 01 3481 1987
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 7437 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 7437:1996. Evropská norma EN ISO 7437:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 7437:1990 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Tato mezinárodní norma stanoví základní pravidla pro kreslení výrobních výkresů předvyrobených stavebních dílců. Dokumentace těchto dílců obsahuje výkresy, technickou zprávu a specifikace. Tato mezinárodní norma se týká pouze kreslení výkresů. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy a kapitolu 3 - Kreslení výrobních výkresů. Norma dále obsahuje normativní Přílohu ZA. ČSN EN ISO 7437 (01 3481) byla vydána v dubnu 1998. Nahradila články 42 až 52 ČSN 01 3480 z 5.4.1984 a články 44 až 58 ČSN 01 3481 ze 14.9.1987.