Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 26
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 061411
Katalogové èíslo 51877
Název dokumentu Průtokové ohřívače vody s atmosférickými hořáky na plynná paliva pro ohřev užitkové (pitné) vody
Anglický název Gas-fired instantaneous water heaters for sanitary uses production, of fitted with atmospheric burners
Datum vydání 01.06.1998
Datum ukonèení platnosti 01.01.2016
Datum úèinnosti 01.07.1998
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/98
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.65 - Zařízení pro ohřev vody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 261997
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
62235ČSN EN 26 1998A101.01.2016
71449ČSN EN 26 1998A201.01.2016
78116ČSN EN 26 1998A301.01.2016
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
24771ČSN EN 26 1992
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
98398ČSN EN 26 2015
Anotace

ČSN EN 26 Tato norma stanoví požadavky na konstrukci, bezpečnost, hospodárné využívání energie, vhodnost používání, třídění a označování a metody zkoušení pro průtokové ohřívače užitkové (pitné) vody na plynná paliva pro domácnost, dále jen "ohřívače vody". Tato norma platí pro ohřívače vody: - provedení AAS, B11, B11BS, C11 a C21; - vybavené atmosférickými hořáky; - spalující jeden nebo více druhů (tříd) topných plynů odpovídajících třem třídám plynného paliva v souladu s tabulkou 3, při přetlacích uvedených v tabulkách 6 a 7 v článku 7.1.4; - o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 45 kW; - se zapalovacím hořákem nebo s přímým zapalováním hlavního hořáku. V této evropské normě jsou tepelné příkony vztaženy k výhřevnosti (Hi). V této evropské normě nejsou obsaženy požadavky na ohřívače: - určené pro přípravu vody k vaření; - vybavené hořákem s nuceným přívodem spalovacího vzduchu; - vybavené zařízením pro nucený odvod spalin; - v kombinovaném provedení průtočný teplovodní kotel pro vytápění - ohřívač pro ohřev užitkové (pitné) vody; - využívající teplo vzniklé kondenzací vody ve spalinách. Tato evropská norma: - neplatí pro ohřívače v provedení A za předpokladu, že tyto ohřívače nejsou vybaveny hlídačem okolního prostředí; - bere při označování ohřívačů v úvahu informace uvedené v technické zprávě CR 1472; - se týká pouze typových zkoušek ohřívačů. V této evropské normě nejsou zahrnuty požadavky na systémy zabezpečování jakosti, výrobní zkoušky a certifikaci pomocných řídicích přístrojů. Jestliže výrobce uvede, že ohřívač byl zkoušen v souladu s EN 26, pak musí ohřívač splňovat všechny požadavky této evropské normy. Ohřívače provedení B musí být vybaveny pojistkou zpětného toku spalin tak, aby byl splněn základní požadavek 3.4.3 Směrnice ES. V této evropské normě je tento ohřívač označen jako ohřívač provedení B11BS. Pojistka zpětného toku spalin se nepožaduje u ohřívačů určených k použití ve volném prostředí nebo v prostoru, který je oddělen od obytných místností a je větrán odpovídajícím způsobem; v tomto případě však musí být uvedeno na obalu ohřívače příslušné upozornění a v návodě pro obsluhu jasně vymezeno použití tohoto schváleného typu ohřívače. V této evropské normě je tento ohřívač označen jako ohřívač provedení B11. Značky použité v této normě jsou shrnuty v příloze F.