Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 16090-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 200710
Katalogové èíslo 518124
Název dokumentu Bezpečnost obráběcích strojů - Obráběcí centra, frézky, postupové stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky
Anglický název Machine tools safety - Machining centres, milling machines, transfer machines - Part 1: Safety requirements
Datum vydání 01.10.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.110 - Bezpečnost strojních zařízení
25.080.01 - Obráběcí stroje obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 16090-12022
ISO 16090-12022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
516858ČSN EN ISO 16090-1 2023
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 16090-1 Tento dokument specifikuje technické bezpečnostní požadavky a ochranná opatření pro návrh, konstrukci a dodávání (včetně instalace a demontáže, s opatřeními pro dopravu a údržbu): - frézek (viz 3.1.1), včetně strojů umožňující provádět operace vyvrtávání (viz 3.1.2); - obráběcích center; a - postupových strojů (viz 3.1.3) určené pro nepřetržité výrobní použití, které jsou určeny k řezání studeného kovu a jiných nehořlavých studených materiálů s výjimkou dřeva nebo materiálů s fyzikálními vlastnostmi podobnými vlastnostem dřeva, jak je stanoveno v ISO 19085-1, a skla, kamene a konstrukčních/umělých materiálů, jak je stanoveno v EN 14618. Tento dokument pokrývá následující stroje (v tomto dokumentu označované jako "stroje"): a) ručně ovládané vyvrtávačky a frézky bez číslicového řízení (viz 3.2.1, Skupina 1), např. konzolové a stojanové frézky (viz obrázky C.1 a C.2); b) ručně ovládané vyvrtávačky a frézky s omezenou schopností číslicového řízení (viz 3.2.2, Skupina 2), např. profilovací nebo obrysové frézky (viz obrázky C.3 a C.4); c) číslicově řízené frézky a obráběcí centra (viz 3.2.3, Skupina 3), např. automatické frézky a frézovací centra, např. vícevřetenové frézky, kopírovací frézky (viz obrázky C.5 až C.7); d) postupové stroje a stroje pro speciální účely (viz 3.2.4, Skupina 4), které jsou navrženy tak, aby zpracovávaly pouze předem určené obrobky nebo omezený rozsah podobných obrobků pomocí předem určeného pořadí obráběcích operací a procesních parametrů (viz obrázky C.8 až C.13) e) stroje vybavené následujícím zařízením/vybavením, jejichž nebezpečí byla řešena: - zásobníkem (zásobníky) nástrojů; - zařízením (zařízeními) pro výměnu nástroje; - mechanismem (mechanismy) pro manipulaci s obrobkem; - napájeným upínacím mechanismem (mechanismy) obrobku; - dopravníkem (dopravníky) úlomků/třísek; - strojně poháněnými dveřmi; - pohyblivou kabinou (kabinami) obsluhy; - dalším vybavením pro soustružení; - dalším vybavením pro broušení. Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi relevantními pro tento typ strojního zařízení, které se mohou vyskytnout během přepravy, montáže a instalace, seřizování, provozu, čištění a údržbě, odstraňování poruch, demontáže nebo likvidace v souladu s ISO 12100, pokud je strojní zařízení používáno tak, jak bylo zamýšleno a za podmínek nesprávného použití, které jsou výrobcem rozumně předvídatelné (viz kapitola 4). Tento dokument předpokládá přístup ke stroji ze všech směrů a specifikuje podmínky přístupu k místům obsluhy. Vztahuje se také na zařízení pro přesun obrobků, včetně přepravních zařízení pro zakládání/odebírání, která tvoří nedílnou část stroje.