Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 34 2710
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 342710
Katalogové èíslo 517840
Název dokumentu Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba
Anglický název Fire detection and fire alarm systems - Guidelines for planning, design, installation, commissioning, checks use and maintenance
Datum vydání 01.10.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
88891ČSN 34 2710 2011
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 34 2710 Tato norma stanoví zásady pro navrhování, montáž, uvedení do provozu, kontroly, údržbu a opravy systému EPS platné pro: - nové stavební objekty a technologické soubory (včetně jejich částí a prostorů); - změny stávajících stavebních objektů a technologických souborů (včetně jejich částí a prostorů); - změny v užívání stávajících stavebních objektů a technologických souborů (včetně jejich částí a prostorů); - zajištění provozuschopnosti, údržby a oprav instalovaných systémů EPS. Stanovení podmínek pro navrhování systému EPS v rámci požárně bezpečnostního řešení řeší ČSN 73 0875. Norma platí pro: - systémy EPS sloužící k zajištění včasné detekce a signalizace vznikajícího požáru, ke spolehlivému samočinnému ovládání či monitorování stavu zařízení požární ochrany připojených na výstupy ústředny EPS (např. ovládaná a doplňující požárně bezpečnostní zařízení) a k samočinnému zabezpečení dalších opatření (např. vypnutí strojů, uzavření potrubních či dopravních systémů, přenos požárního poplachu na vzdálenou ohlašovnu požárů - viz 3.27), a to buď přímo nebo prostřednictvím doplňujících zařízení (např. ZDP, KTPO, OPPO - viz 3.3); - navrhování objektů a technologických souborů (včetně jejich částí a prostorů) v rozsahu, ve kterém se na ni české technické normy nebo právní předpisy odvolávají. Norma neplatí pro: - poplachové zabezpečovací a tísňové systémy podle ČSN EN 50131-1 ed. 2; - autonomní hlásiče kouře podle ČSN EN 14604.