Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13732 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 515510
Katalogové èíslo 517765
Název dokumentu Potravinářská strojní zařízení - Chladicí tanky na mléko na farmách - Požadavky na provedení, bezpečnost a hygienu
Anglický název Food processing machinery - Bulk milk coolers on farms - Requirements for performance, safety and hygiene
Datum vydání 01.08.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 65.040.10 - Budovy, objekty a zařízení pro chov zvířat
67.260 - Zařízení a vybavení pro potravinářský průmysl
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 137322022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
515807ČSN EN 13732 ed. 2 2023
95026ČSN EN 13732 2014
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13732 Tento dokument stanovuje požadavky na konstrukci, provedení, bezpečnost a hygienu chladicích tanků na mléko a odpovídající zkušební metody. POZNÁMKA - Informativní příloha K uvádí některé prvky týkající se odhadu a výpočtu spotřeby energie. Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi souvisejícími s chladicími tanky na mléko na farmě, pokud jsou instalovány, používány a udržovány tak, jak je předpokládáno výrobcem (viz informativní příloha A). Tento dokument platí pro chladicí tanky na mléko s kondenzačními jednotkami chlazenými vzduchem a s automatickým ovládáním určené pro instalaci na farmách nebo v místech sběru mléka. Tento dokument platí pro tanky pro dvě důje (24 h), čtyři důje (48 h) a šest důjí (72 h), ve kterých chlazení probíhá zcela (nepředchlazené mléko) nebo částečně (v případě předchlazeného mléka) uvnitř tanku. Platí také pro tanky v kombinaci s kontinuálním systémem důje (např. robotické důje). Tento dokument nepokrývá: - mobilní tanky; - tanky určené ke sklápění pro vyprázdnění; - zařízení pro dopravu mléka do tanku; - zařízení pro předběžné zchlazení mléka; - nebezpečí vyplývající z používání jiné energie než elektrické energie; - tlaková hlediska vakuových tanků (tank, jehož vnitřní nádrž je navržena pro provoz při tlaku nižším, než je atmosférický tlak); - požadavky na kalibraci měření objemu mléka. Tento dokument neplatí pro chladicí tanky na mléko na farmách, které byly vyrobeny před datem vydání této EN.