Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1501-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 300350
Katalogové èíslo 517595
Název dokumentu Vozidla pro svoz odpadu - Obecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 4: Postup zkoušení hluku vozidel pro svoz odpadu
Anglický název Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 4: Noise test code for refuse collection vehicles
Datum vydání 01.10.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.140.30 - Hluk vyzařovaný dopravními prostředky
43.160 - Silniční vozidla pro speciální účely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1501-42023
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
80897ČSN EN 1501-4 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1501-4 This document provides all of the information required in order to perform efficiently, and in standardized conditions, the determination, the declaration and the verification of noise emission values of refuse collection vehicles. The document ensures the reproducibility of the determination of noise emission values within the limits established for the accuracy grade of the basic standard used to determine noise emission values. This document specifies the noise measurement conditions for the types of RCVs defined and described in the standards of the EN 1501:2021 series. This document applies to machines which are manufactured after the date of approval of this document by CEN. Noise emissions of mobile waste and recycling containers are excluded.