Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 16517
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 478020
Katalogové èíslo 517497
Název dokumentu Zemědělská a lesnická strojní zařízení - Mobilní lanovky pro svážení dřeva - Bezpečnost
Anglický název Agricultural and forestry machinery - Mobile yarders for timber logging - Safety
Datum vydání 01.08.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 165172021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
515806ČSN EN 16517 2023
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 16517 Tento dokument uvádí bezpečnostní požadavky a prostředky ověřování pro návrh a konstrukci mobilních lanovek pro svážení lesních produktů a jejich montáž. Je důležitý při všech svážecích činnostech s lanovými dráhami ve svažitém i rovném terénu. Kromě toho specifikuje typ informací o bezpečných pracovních postupech (včetně zbytkových rizik), které má výrobce poskytnout. Zabývá se významnými nebezpečími (jak jsou uvedena v tabulce 1), nebezpečnými situacemi a událostmi souvisejícími s mobilními lanovkami používanými, jak je předpokládáno, a za podmínek nesprávného použití předvídatelných výrobcem (viz kapitoly 4 a 5). Emise hluku (s ohledem na hluk přenášený vzduchem) nejsou v tomto dokumentu zahrnuty. Neplatí pro: - spojování lan; - pomocné nakladače nebo lanové jeřáby; - lanové dráhy pro přepravu materiálu (jiného než dřevo) a - přibližovací navijáky (přibližování). Specifikace kabiny v této souvislosti jsou relevantní pouze pro lanovky nebo kombinaci lanovky nakladače. Kabina a podvozek vozidla (tahače), na které je namontována lanovka, nejsou součástí tohoto dokumentu. Tento dokument neplatí pro mobilní lanovky vyrobené před datem jeho vydání.