Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62990-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 833635
Katalogové èíslo 517490
Název dokumentu Ovzduší na pracovišti - Část 1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory toxických plynů
Anglický název Workplace atmospheres - Part 1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for toxic gases
Datum vydání 01.08.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.260.20 - Elektrická zařízení pro výbušné atmosféry
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62990-12022
IEC 62990-12019
IEC 62990-1:2019/COR12019
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
517491ČSN EN IEC 62990-1 2023A11
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
97440ČSN EN 45544-3 2015
97441ČSN EN 45544-1 2015
97443ČSN EN 45544-2 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62990-1 Tato část ISO/IEC 62990 stanovuje obecné požadavky na návrh, funkčnost a provedení a popisuje zkušební metody, které se používají pro přenosná, přemístitelná a pevná zařízení pro detekci a měření koncentrace toxických plynů a par v ovzduší na pracovištích a v jiných průmyslových a komerčních aplikacích. Tento dokument se vztahuje na zařízení s nepřetržitým snímáním, jejichž primárním účelem je poskytovat indikaci, výstražnou signalizaci a/nebo jinou výstupní funkci, jejímž účelem je indikovat přítomnost toxického plynu nebo páry v atmosféře a v některých případech spustit automatickou nebo manuální ochrannou činnost (činnosti). Je použitelný pro zařízení, ve kterých snímač v případě přítomnosti plynu generuje elektrický signál. Tento dokument se týká dvou typů zařízení: - zařízení typu HM (zdravotní monitorování) "expozice na pracovišti": Pro měření expozice na pracovišti jsou funkční požadavky zaměřeny na nejistotu měření koncentrací plynu v rozsahu limitních hodnot expozice na pracovišti (OELV). Horní mez měření stanovuje výrobce v souladu s 4.2.1. - zařízení typu SM (bezpečnostní monitorování) "obecná detekce plynu": Pro obecné aplikace detekce plynu (například bezpečnostní výstraha, detekce úniku) jsou funkční požadavky zaměřeny na výstražnou signalizaci. Horní mez měření stanovuje výrobce podle předpokládaného použití zařízení. Obecně platí, že požadavky na přesnost budou vyšší u zařízení typu HM než u zařízení typu SM. Stejné zařízení může splňovat požadavky obou typů HM a SM. U zařízení používaných pro detekci přítomnosti více plynů se tento dokument vztahuje pouze na detekci toxických plynů nebo par. Tento dokument se nevztahuje na zařízení: - se vzorkovači a koncentrátory, jako jsou sorbenty nebo papírové pásky s nevratnou indikací; - používaná pro měření plynů a par ve vztahu k nebezpečí výbuchu; - používaná pro měření kyslíku; - používaná pouze v laboratořích k analýze nebo měření; - používaná pouze pro účely procesních měření; - používaná v domácnostech; - používaná k monitorování znečistění ovzduší; - používaná k měření plynu se zařízením s otevřenou cestou; - používaná k řízení větrání na parkovištích nebo v tunelech.