Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1366-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730857
Katalogové èíslo 516956
Název dokumentu Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů
Anglický název Fire resistance tests for service installations - Part 3: Penetration seals
Datum vydání 01.05.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1366-32021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
514513ČSN EN 1366-3 2022
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1366-3(73 0857) Tato část EN 1366 specifikuje metodu zkoušení a kritéria hodnocení schopnosti těsnění prostupu (včetně pravidel přímé aplikace) zachovat požární odolnost dělicí konstrukce v místě prostupu instalace nebo instalací. V této části EN 1366 nejsou zahrnuty spáry kolem komínů, vzduchotechnických systémů, požárně klasifikovaných vzduchotechnických potrubí, požárně klasifikovaných instalačních potrubí, šachet a potrubí pro odvod kouře a tepla, stejně jako těsnění kombinovaných prostupů. POZNÁMKA - EN 15882-5 [6] se zabývá těsněním prostupů včetně potrubí a klapek. Podpěrné konstrukce slouží v této části EN 1366 k tomu, aby reprezentovaly dělicí konstrukce jako jsou stěny nebo stropy. Simulují vzájemné působení mezi zkušebním vzorkem a dělicí konstrukcí, do které má být těsnicí systém instalován v praxi. Tato část EN 1366 se používá ve spojení s EN 1363-1. Účelem zkoušky popsané v této části EN 1366 je posoudit charakteristiky celistvosti a izolace těsnění prostupu, prostupujících instalací a dělicí konstrukce v okolí těsnění prostupu. Záměrem této zkoušky není poskytnout kvantitativní informace o míře úniku kouře a/nebo horkých plynů nebo o přenosu či vzniku kouře. Tyto jevy jsou pouze zaznamenány v protokolu o zkoušce při popisu obecného chování zkušebních vzorků během zkoušky. Zkoušky podle této části EN 1366 nejsou určeny k tomu, aby poskytovaly informace o schopnosti těsnění prostupu odolávat namáhání způsobenému pohyby nebo posuny prostupujících instalací. Riziko šíření požáru směrem dolů způsobené hořícím materiálem, který odpadává např. potrubím do nižších podlaží, je v současné době z tohoto dokumentu vyloučeno. Zkoušky podle této části EN 1366 se nezabývají riziky spojenými s únikem nebezpečných kapalin nebo plynů, způsobeným poruchou potrubí v případě požáru. Zkoušky podle této části EN 1366 pro těsnění prostupů potrubí pro pneumatické potrubní systémy, systémy stlačeného vzduchu atd. simulují situaci, kdy jsou systémy v případě požáru uzavřeny.