Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15061
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 433013
Katalogové èíslo 516661
Název dokumentu Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na strojní zařízení a vybavení linky na zpracování pásu
Anglický název Safety of machinery - Safety requirements for strip processing line machinery and equipment
Datum vydání 01.03.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 77.180 - Zařízení pro metalurgii
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 150612022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
514978ČSN EN 15061 2022
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15061 Tento dokument stanoví obecné bezpečnostní požadavky pro linky na zpracování pásu. Tento dokument se vztahuje na: Linky na zpracování pásu pro úpravu kovového pásu z - od bodu převzetí u vstupu do sekce (mechanické vybavení, viz 3.2) přes - proces (vybavení na úpravu a mechanické vybavení, viz 3.3 a 3.2) až k - bodu převzetí u výstupu ze sekce nebo rozhraní s jinými linkami (mechanické vybavení), viz obrázek 1. Obrázek 1 - Mechanické vybavení a vybavení pro úpravu Figure 1 - Terminal and processing equipment POZNÁMKA 1 - Výše uvedené procesy mohou také probíhat v kombinaci. Pokud budou výše uvedené procesy kombinovány s procesy, které nejsou pokryty předmětem tohoto dokumentu, lze tento dokument použít jako směrnice. POZNÁMKA 2 - Tepelná zařízení integrovaná do linek na zpracování pásu jsou pokryta souborem EN 746. Pro sušičky a pece, ve kterých se uvolňují hořlavé látky, platí EN 1539 Tento dokument nezahrnuje: - tepelná zařízení, např. v souladu se souborem EN 746; - sušičky a pece v souladu s EN 1539; - systém dopravující svitek před bodem převzetí ve vstupní sekci a za bodem převzetí ve výstupní sekci, např. hákové dopravníky, visuté jeřáby, vidlicové stohovací vozíky a otevřené nákladní vozy a jiná vozidla; - výrobní zařízení pro regeneraci kyselin; - regenerační výrobní zařízení, která nejsou integrální částí linky na zpracování pásu; - skladovací vybavení pro svitky; - válcovací stolice (tj. hladicí stolice a redukční stolice) podle EN 15094; - vybavení válcoven; - samostatnou procesní technologii (např. systém stlačeného vzduchu, úprava vody a úprava maziva pro válcování); - samostatný systém čištění odpadního vzduchu; - hasicí systémy. POZNÁMKA 3 - Ochrana osob v případě použití dusivých plynů používaných v hasicím systému je pokryta tímto dokumentem, viz příloha C. Tento dokument se zabývá všemi předvídatelnými významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které se týkají linek na zpracování pásu, pokud jsou používány k danému účelu a za podmínek nesprávného použití, které výrobce přiměřeně předvídá. Poskytuje požadavky, které musí splňovat výrobce pro zajištění bezpečnosti osob a majetku během přepravy, uvádění do provozu, používání, vyřazování z provozu a údržby, stejně jako i v případě předvídatelných poruch nebo selhání, které se mohou na vybavení vyskytnout. Pro modernizaci lze tento dokument (norma typu C) použít pro modernizovanou část.