Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62271-203 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 357190
Katalogové èíslo 516646
Název dokumentu Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 52 kV
Anglický název High-voltage switchgear and controlgear - Part 203: AC gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV
Datum vydání 01.03.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.130.10 - Vysokonapěťové elektrické rozváděče a řídicí přístroje
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62271-2032022
IEC 62271-2032022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
91151ČSN EN 62271-203 ed. 2 2012
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62271-203 ed. 3 Tato část IEC 62271 stanoví požadavky na plynem izolované kovově kryté rozváděče vnitřního a venkovního provedení na střídavý proud pro napětí vyšší než 52 kV a pro provozní kmitočty do 60 Hz včetně, jejichž izolaci tvoří alespoň z části izolační plyn nebo směs plynu jiná než vzduch o atmosférickém tlaku. Plynem izolované kovově kryté rozváděče odpovídající této normě sestávají z jednotlivých součástí konstruovaných pro přímé spojení mezi sebou a schopných správné funkce pouze v této sestavě. Tento dokument doplňuje a mění, pokud je to nutné, jiné normy platné pro jednotlivé součásti tvořící GIS.