Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 16228-4+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 277991
Katalogové èíslo 516627
Název dokumentu Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 4: Zakládací zařízení
Anglický název Drilling and foundation equipment - Safety - Part 4: Foundation equipment
Datum vydání 01.02.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.020 - Zemní práce. Výkopy. Základové konstrukce. Podzemní stavby.
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 16228-4:2014+A12021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
514376ČSN EN 16228-4+A1 2022
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 16228-4+A1 Tato evropská norma se zabývá společně s částí 1 všemi významnými nebezpečími pro zakládací zařízení, když je používáno, jak je předpokládáno, a za podmínek důvodně předvídatelného nesprávného používání výrobcem ve spojitosti s celou dobou životnosti stroje (viz kapitola 4). Požadavky této části jsou doplňující ke společným požadavkům uvedeným v !EN 16228-1:2014+A1:2021". Tento dokument neopakuje požadavky z !EN 16228-1:2014+A1:2021", ale přidává nebo nahrazuje požadavky pro použití zakládacího zařízení. Obecný termín "zakládací zařízení" zahrnuje v tomto dokumentu několik odlišných typů strojů používaných pro instalaci a/nebo vytahování pomocí vrtání (stroje s krouticím momentem větším než 35 kN m), beranění, vibrování, zatlačování, tahání nebo kombinací technologií nebo jinou metodou: - podélných základových prvků; - zlepšování zemin pomocí technologií vibrování nebo soil-mixing; - vertikálních drénů. POZNÁMKA - Některá zakládací zařízení mohou mít přídavnou rotační hlavu s krouticím momentem menším než 35 kN m pro předvrtávací účely; toto zařízení je touto normou pokryto. Stroje s jednou nebo více z následujících vlastností nejsou zahrnuty do této normy, ale jsou zahrnuty v !EN 16228-2:2014+A1:2021": - stroje, které mají krouticí moment hlavní rotační hlavy menší než 35 kN m; - stroje, které mohou vrtat ve více směrech; - stroje, u kterých je obvykle zapotřebí přidávat a odstraňovat tyče nebo těžní a vrtací nástroje atd. během procesu instalace/vytahování. Proces zakládacích technologií obvykle zahrnuje instalaci délkových prvků, jako jsou betonové piloty, ocelové profily, roury a štětovnice, injekční prvky, jako trubky a hadice, a výpažnice pro betonáž in situ.