Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62764-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 367926
Katalogové èíslo 516439
Název dokumentu Postupy měření úrovní magnetických polí vytvářených elektronickými a elektrickými zařízeními v automobilovém prostředí s ohledem na vystavení člověka - Část 1: Nízkofrekvenční magnetická pole
Anglický název Measurement procedures of magnetic field levels generated by electronic and electrical equipment in the automotive environment with respect to human exposure - Part 1: Lowfrequency magnetic fields
Datum vydání 01.03.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.220.20 - Měření elektrických a magnetických veličin
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62764-12022
IEC 62764-12022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62764-1 This part of IEC 62764 applies to the assessment of human exposure to low-frequency magnetic fields generated by automotive vehicles. For plug-in vehicles, this includes the electric vehicle supply equipment (EVSE) and associated cables provided by the car manufacturer. This excludes the charging station.