Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 06 0320
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 060320
Katalogové èíslo 51639
Název dokumentu Ohřívání užitkové vody - Navrhování a projektování
Anglický název Heating of service water - Designing and projection
Datum vydání 01.03.1998
Datum ukonèení platnosti 01.10.2006
Datum úèinnosti 01.04.1998
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/98
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
64987ČSN 06 0320 1998Z101.10.2006
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
57030ČSN 06 0320 1998Opr.101.10.2006
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
24739ČSN 06 0320 1986
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
76296ČSN 06 0320 2006
Anotace

ČSN 06 0320 Tato norma platí pro projektování zařízení k ohřívání užitkové vody pro mytí, koupání, praní, umývání předmětů a úklid. Tato norma neplatí pro navrhování potrubních rozvodů TUV a cirkulace a pro provoz zařízení. Tato norma neplatí pro zařízení, která jsou k termínu vydání normy zpracována do úrovně dokončeného prováděcího projektu. U těchto zařízení musí být před uvedením do provozu dodatečně včleněn do technické zprávy doplněk s uvedením rozdílu mezi projektem a touto normou. Při rekonstrukcích zařízení je vhodné tato zařízení upravit podle této normy. Účelem normy je: a) uvedení základních podkladů pro optimální návrh a technicky i hospodárně správně provedenou montáž zařízení; b) vytvoření podmínek pro hospodárný a bezpečný provoz zařízení; c) zajištění hygienických požadavků. Veškeré údaje v normě obsažené se vztahují na místa spotřeby, pokud není uvedeno jinak.