Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1757
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 268865
Katalogové èíslo 516226
Název dokumentu Bezpečnost manipulačních vozíků - Ruční plošinové vozíky
Anglický název Safety of industrial trucks - Pedestrian propelled industrial platform trucks
Datum vydání 01.12.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.060 - Manipulační vozíky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 17572022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
515517ČSN EN 1757 2022
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1757 Tento dokument se vztahuje na průmyslové plošinové vozíky vedené chodci, jak jsou definovány v bodě 3.1 se jmenovitou nosností do 500 kg včetně, dále jen "vozíky" a konstruované pro všeobecné účely. Tento dokument se nevztahuje na: - nákupní vozíky uvedené v EN 1929, části 1 až 4 a 7 (CEN/TC 291); - válečkové kontejnery uvedené v EN 12674, části 1 až 4 (CEN/TC 261); - vozíky určené k tažení motorovými vozidly, např. mlékárenské soupravy / přívěsové supravy / vlečné soupravy. Tento dokument se zabývá technickými požadavky na minimalizaci nebezpečí uvedených v příloze C, která mohou vzniknout při uvádění do provozu, provozu a údržby nákladních vozidel, jsou-li prováděna v souladu se specifikacemi určenými výrobcem. Tento dokument nestanoví dodatečné požadavky na: - provoz v náročných podmínkách (např. extrémní podmínky prostředí, jako např.: mrazicí aplikace, vysoké teploty, žíravé prostředí); - provoz podléhající zvláštním pravidlům (např. prostředí s nebezpečím výbuchu); - manipulace s břemeny, jejichž povaha by mohla vést k nebezpečným situacím (např. roztavený kov, kyseliny / zásady, vyzařující materiály, zvláště křehká břemena); - nebezpečí vyskytující se během instalace, přepravy, vyřazování z provozu a likvidace; - přímý kontakt s potravinami; - provoz na svazích nebo na jiných površích než hladkých, rovných a tvrdých površích; - vozíky určené pro speciální aplikace (např. vozíky používané v nemocnicích jako jídelní vozíky); - vozíky vybavené výklopnými nebo posuvnými dveřmi. Na tento dokument platí i další možná omezení rozsahu jiných norem, na které se odkazuje. Nebezpečími týkajícími se hluku, vibrací, viditelnosti a statické elektřiny se tento dokument nezabývá. Tento dokument se vztahuje na nákladní automobily vyrobené po datu vydání.