Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 474-13
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 277911
Katalogové èíslo 516069
Název dokumentu Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 13: Požadavky pro válce
Anglický název Earth-moving machinery - Safety - Part 13: Requirements for rollers
Datum vydání 01.11.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.100 - Stroje pro zemní práce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 474-132022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
88746ČSN EN 500-4 2011
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 474-13 Tento dokument společně s EN 474-1:2022 se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi pro válce, pokud jsou používány, jak je předpokládáno, a za podmínek výrobcem důvodně předvídatelného nesprávného použití (viz příloha A) spojené s celým životním cyklem stroje, jak je popsáno v EN ISO 12100:2010, 5.4. Požadavky tohoto dokumentu doplňují společné požadavky formulované v EN 474-1:2022. Tento dokument neopakuje požadavky EN 474-1:2022, ale doplňuje nebo upravuje požadavky na válce. Tento dokument nestanovuje požadavky na hlavní elektrické obvody a pohony strojních zařízení, pokud je hlavním zdrojem energie externí elektrické napájení. Následující významná a relevantní nebezpečí nejsou v tomto dokumentu zahrnuta: - nebezpečí způsobená laserem; - nebezpečí způsobená bleskem. Tento dokument nestanovuje požadavky na vlastnosti bezpečnostních funkcí ovládacího systému (systémů). Tento dokument se nezabývá tažením přívěsů. Tato část EN 474:2022 neplatí pro válce se sedící vezoucí se obsluhou s jmenovitou šířkou běhounu menší než 0,8 m. Tento dokument neplatí pro válce, které byly vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu CEN.