Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62055-42
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 356135
Katalogové èíslo 515965
Název dokumentu Měření elektrické energie - Předplatné systémy - Část 42: Referenční čísla transakcí (TRN)
Anglický název Electricity metering - Payment systems - Part 42: Transaction Reference Numbers (TRN)
Datum vydání 01.03.2023
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/23
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.220.20 - Měření elektrických a magnetických veličin
35.100.70 - Aplikační vrstva
91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62055-422022
IEC 62055-422022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62055-42 Tato norma specifikuje mechanismus generování tokenů a strukturu tokenů pro funkci inteligentního předplacení na trzích, kde se nepoužívají systémy vyhovující IEC 62055-41 a kde je vyžadován jiný bezpečnostní mechanismus podle projektových nebo národních požadavků. Tento dokument specifikuje strukturu tokenu, autentizaci a mechanismus proti opětovnému přehrávání, provozní model tokenu a protokol. Tato norma je založena na službách správy klíčů STS a na mechanismech správy klíčů používaných v rámci bezpečnostního modelu DLMS/COSEM v rámci IEC 62056-6-2. Odkazuje se na mezinárodní standardy tokenů STS (IEC 62055-41, IEC 62055-51 a IEC 62055-52) pro systémy měření plateb a tam, kde je to vhodné, byla zvážena vzájemná spolupráce, pokud jde o rozsahy nosičů tokenů v desítkové doméně. Tokeny IEC 62055-41 a tokeny popsané v tomto dokumentu nejsou interoperabilní, nicméně jejich domény jsou navrženy tak, aby se vzájemně vylučovaly a aby se zajistilo, že se dva druhy tokenů nebudou vzájemně ovlivňovat.