Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 474-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 277911
Katalogové èíslo 515868
Název dokumentu Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky
Anglický název Earth-moving machinery - Safety - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.10.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.100 - Stroje pro zemní práce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 474-12022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509202ČSN EN 474-1+A6 2020
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 474-1 Tato norma specifikuje obecné bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení pro zemní práce, dále také stroje, popsané v EN ISO 6165:2012, kromě horizontálních směrových vrtaček. Tato část uvádí společné bezpečnostní požadavky pro skupinu strojních zařízení pro zemní práce (viz EN ISO 6165:2012, 3.4) a je určena pro použití společně s odpovídající částí EN 474-2 až EN 474-13. Tyto specifické části pro stroje (EN 474-2 až EN 474-13) neopakují požadavky z EN 474-1:2022, ale doplňují nebo upravují požadavky pro předmětný druh strojů. Tato norma nestanovuje požadavky pro hlavní elektrické obvody a pohony strojního zařízení v případě, že hlavní zdroj energie je externí elektrický a požadavky na provedení pro bezpečnostní funkce ovládacího systému (systémů). Tato norma neřeší tažení přívěsů a stroje pro demolice. Tato norma řeší významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se strojních zařízení pro zemní práce, když jsou používány, jak je určeno, a za předpokládaných podmínek, avšak rovněž s přihlédnutím k jakémukoliv jeho důvodně předvídatelnému nesprávnému použití (viz kapitola 4). strojních zařízení pro zemní práce strojní zařízení pro zemní práce. Následující významná a relevantní nebezpečí nejsou v tomto dokumentu zahrnuta: - nebezpečí způsobená laserem; - nebezpečí způsobená bleskem. Tato norma specifikuje vhodná technická opatření ke snížení rizik vyplývajících z významných nebezpečí, nebezpečných situací a událostí během celého předvídatelného životního cyklu strojního zařízení, jak je popsáno v EN ISO 12100:2010, 5.4. Tato norma neplatí pro strojní zařízení pro zemní práce, které byly vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu CEN.