Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50708-1-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 351001
Katalogové èíslo 515334
Název dokumentu Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 1-2: Společná část - Posouzení energetické náročnosti
Anglický název Power transformers - Additional European requirements - Part 1-2: Common part - Assessment of energy performance
Datum vydání 01.07.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.180 - Transformátory. Tlumivky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50708-1-22021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50708-1-2 Tato mezinárodní norma IEC 50708-1-2 definuje pravidla pro posuzování energetické náročnosti malých, středních a velkých výkonových transformátorů všemi zainteresovanými stranami (výrobci, dodavatelé a dovozci, uživatelé apod.), včetně prokazování shody v souladu s nařízeními Komise (EU) 548/2014 z 21. května 2014 a nařízení Komise (EU) 2019/1783 z 1. října 2019, kterým se mění a doplňuje nařízení (EU) č. 548/2014 o implementaci směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2009/125/ES.