Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 17624
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389607
Katalogové èíslo 515330
Název dokumentu Stanovení mezí výbušnosti plynů a par při zvýšených tlacích, zvýšených teplotách nebo s oxidanty jinými než vzduch
Anglický název Determination of explosion limits of gases and vapours at elevated pressures, elevated temperatures or with oxidizers other than air
Datum vydání 01.12.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2023
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.230 - Ochrana proti výbuchu
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 176242022
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 17624 (38 9607) Tato norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení mezí výbušnosti plynů, par a jejich směsí, při jejich smíchání s plynným oxidantem nebo směsí oxidant/inertní plyn při tlacích od 0,10 MPa do 10 MPa a pro tep-loty až do 400 °C.