Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61557-1 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 356230
Katalogové èíslo 515304
Název dokumentu Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 1: Obecné požadavky
Anglický název Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.08.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.220.20 - Měření elektrických a magnetických veličin
29.080.01 - Elektrická izolace obecně
29.240.01 - Elektrické přenosové a distribuční sítě obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61557-12021
IEC 61557-12019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
79996ČSN EN 61557-1 ed. 2 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61557-1 ed. 3 Tato část IEC 61557 stanovuje obecné požadavky použitelné na zařízení k měření a sledování pro zkoušení elektrické bezpečnosti v nízkonapěťových rozvodných sítích se jmenovitým střídavým napětím do 1 000 V a stejnosměrným napětím do 1 500 V. Jestliže měřicí zařízení nebo měřicí zapojení zahrnují měření různými měřicími zařízeními, na něž se vztahuje tento soubor norem, pak platí ta část ze souboru norem, která přísluší stanovenému měření. Ostatní části IEC 61557 mohou určovat dodatečné požadavky nebo odchylky.Tento dokument nepokrývá funkční bezpečnost nebo kybernetickou bezpečnost.