Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61557-12 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 356230
Katalogové èíslo 515302
Název dokumentu Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 12: Zařízení pro měření a sledování elektrických parametrů (PMD)
Anglický název Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 12: Power metering and monitoring devices (PMD)
Datum vydání 01.08.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 17.220.20 - Měření elektrických a magnetických veličin
29.080.01 - Elektrická izolace obecně
29.240.01 - Elektrické přenosové a distribuční sítě obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61557-122022
IEC 61557-122018
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
515306ČSN EN IEC 61557-12 ed. 2 2022A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
82836ČSN EN 61557-12 2009
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61557-12 ed. 2 (35 6230) Tato část souboru norem určuje požadavky na zařízení pro měření a sledování elektrických parametrů (PMD), které měří a sledují elektrické veličiny v rozvodných soustavách a volitelně ostatní vnější signály. Tyto požadavky také definují výkonnost v jednofázových a třífázových střídavých nebo stejnosměrných soustavách se jmenovitým střídavým napětím do 1 000 V a stejnosměrným napětím do 1 500 V. Tato zařízení jsou pevná nebo přenosná. Jsou určena pro vnitřní nebo venkovní použití. Zařízení pro měření a sledování elektrických parametrů (PMD), jak jsou definována v tomto dokumentu, dávají dodatečné informace o bezpečnosti, které pomáhají s ověřením instalace a zlepšují výkonnost rozvodných soustav. Zařízení pro měření a sledování elektrických parametrů (PMD) popsaná v tomto dokumentu jsou použita pro obecné průmyslové a obchodní použití. Tento dokument neadresuje funkční bezpečnost a pohledy kybernetické bezpečnosti. Tento dokument není použitelný pro: vybavení pro měření elektrické energie, které splňuje IEC 62053-21, IEC 62053-22, IEC 62053-23 a IEC 62053-24. Přesto nejistoty definované v tomto dokumentu pro měření aktivní a jalové energie jsou odvozeny z nejistot definovaných v souboru IEC 62053; měření a sledování elektrických parametrů definovaných v IEC 61557-2 až IEC 61557-9 a IEC 61557-13 nebo v IEC 62020; přístroje pro měření kvality elektřiny (PQI) podle souboru IEC 62020; přístroje pokryté souborem IEC 60051 (elektrický měřicí přístroj přímopůsobící ukazovací analogový).