Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 62135-2 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 052013
Katalogové èíslo 515114
Název dokumentu Odporová svařovací zařízení - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
Anglický název Resistance welding equipment - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Datum vydání 01.07.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.160.30 - Svařovací zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 62135-22021
IEC 62135-22020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
98865ČSN EN 62135-2 ed. 2 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 62135-2 ed. 3 Tato část IEC 62135 platí pro zařízení k odporovému svařování a příbuzné procesy, která jsou připojena na napájecí síť se střídavým jmenovitým napětím do 1 000 V efektivní hodnoty. Tento dokument nedefinuje požadavky na bezpečnost. Odporové svařovací zařízení typově odzkoušené podle tohoto dokumentu a které splnilo požadavky tohoto dokumentu, se považuje za vyhovující pro všechna použití. Rozsah kmitočtu je od 0 Hz do 400 GHz. V rozsahu platnosti tohoto dokumentu je rovněž svařovací zařízení obsahující radiový přijímač nebo vysílač. Doplňující požadavky na takováto zařízení jsou stanoveny v příloze D. Požadavky na vyzařované emise v tomto dokumentu nejsou určeny pro použití na záměrné vysílání z radiového vysílače definovaného ITU ani pro jakékoli falešné emise týkající se těchto záměrných vysílačů. Tato výrobková norma EMC pro odporová svařovací zařízení má přednost před všemi hledisky obecně použitelných norem a žádné další zkoušky EMC nejsou požadovány nebo nejsou nezbytné. Odporová svařovací zařízení jsou zatříděna jako zařízení třídy A a zařízení třídy B. Tato část IEC 62135 stanovuje zkušební metody, které je třeba použít ve spojení s CISPR 11:2015, CISPR 11:2015/AMD1:2016 a CISPR 11:2015/AMD2:2019 k určení vysokofrekvenčních emisí (RF), příslušné normy a zkušební metody pro emisi harmonických proudu, kolísání napětí a flikr, a doplňující požadavky na zařízení napájená z vnitřních nebo vnějších baterií (příloha C). Tato část IEC 62135 také definuje požadavky na odolnost a zkušební metody při nepřetržitém a přechodovém rušení šířeném vedením a vyzařovaném včetně elektrostatických výbojů.