Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61133
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 341565
Katalogové èíslo 515110
Název dokumentu Drážní zařízení - Drážní vozidla - Zkoušení drážních vozidel po dokončení a před uvedením do provozu
Anglický název Railway applications - Rolling stock -Testing of rolling stock on completion of construction and before entry into service
Datum vydání 01.08.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 45.060 - Železniční vozidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 611332021
IEC 611332016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
85611ČSN EN 50215 ed. 2 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61133 Tato mezinárodní norma stanovuje obecná kritéria pro stanovení zkoušek, kterými se má prokázat, že nová kompletní drážní vozidla vyhovují normám nebo jiným technickým dokumentům. Tato mezinárodní norma se vcelku i v jednotlivých částech vztahuje na všechna drážní vozidla kromě vozidel pro zvláštní účely, jako jsou traťové stroje, stroje na čištění podloží a osobní vozidla provozovatele dráhy. Rozsah použití této normy pro zvláštní vozidla musí být výslovně uveden ve smlouvě, aby se v případě potřeby zohlednily případné legislativní požadavky. Pokud je tato mezinárodní norma vhodná smí být použita i pro generátorová soustrojí namontovaná vozidlo zajišťující pomocné funkce, elektrické přenosy v trolejbusech nebo ve vozidlech podobného druhu, řídicí a pomocná elektrická zařízení vozidel bez elektrického pohonu a vozidla vedená, nesená nebo elektricky poháněná způsobem, který nevyužívá adhezi mezi kolem a kolejnicí. Na vozidla provozovaná na železnicích v Evropské unii se vztahují zvláštní technické požadavky. Zdroj těchto požadavků je uveden v příloze B. Vztahuje-li se na konkrétní článek evropský požadavek, byla na konec článku doplněna poznámka.