Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13001-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270105
Katalogové èíslo 515108
Název dokumentu Jeřáby - Návrh obecně - Část 2: Účinky zatížení
Anglický název Crane safety - General design - Part 2: Load actions
Datum vydání 01.11.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13001-22021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512537ČSN EN 13001-2 2021
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13001-2 Tento dokument specifikuje zatížení a kombinace zatížení pro výpočet účinků zatížení jako základ pro prokázání způsobilosti jeřábu a jeho hlavních komponent. Používá se spolu s dalšími obecnými částmi řady norem EN 13001, viz příloha E. Jako takové specifikují podmínky a požadavky na návrh pro zabránění mechanickým nebezpečím jeřábů a poskytují metodu ověření těchto požadavků. POZNÁMKA - Specifické požadavky pro jednotlivé typy jeřábů jsou uvedeny v příslušných evropských normách výrobků pro jednotlivé typy jeřábů, viz příloha E. Následuje výčet významných nebezpečných situací a nebezpečných událostí, které mohou vést k rizikům pro osoby během normálního používání a při přiměřeně předvídatelném chybném použití. Kapitola 4 tohoto dokumentu stanovuje prostředky pro omezení nebo odstranění mechanických selhání v důsledku s následujícím: a) nestabilita tuhého tělesa jeřábu nebo jeho částí (naklápění); b) překročení mezní únosnosti (mez kluzu, mez pevnosti, únava); c) pružnostní nestabilita jeřábu nebo jeho částí (vzpěr, boulení). Nebezpečí zahrnutá v tomto dokumentu jsou uvedena v příloze G. Tento dokument neplatí pro jeřáby, které byly vyrobeny před datem jeho vydání jako EN.