Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 11680-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 470198
Katalogové èíslo 515103
Název dokumentu Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 2: Stroje se zdrojem energie neseným na zádech
Anglický název Machinery for forestry - Safety requirements and testing for pole-mounted powered pruners - Part 2: Machines for use with backpack power source
Datum vydání 01.07.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 65.060.80 - Lesnické stroje
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 11680-22021
ISO 11680-22021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
514434ČSN EN ISO 11680-2 2022
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 11680-2 Tento dokument specifikuje bezpečnostní požadavky a opatření pro jejich ověřování pro návrh a konstrukci přenosných ručních motorových vyvětvovacích pil na tyči s pohonnou jednotkou nesenou na zádech (dále jen "stroj"). Tyto stroje využívají hnací spojovací hřídel k přenosu výkonu na řezací ústrojí, které sestává z pilového řetězu a vodicí tyče, pily s přímočarým pohybem nebo jednodílné kotoučové pily s maximálním vnějším průměrem 205 mm. Jsou specifikovány metody pro vyloučení nebo snížení nebezpečí vyplývajících z používání těchto strojů a typ informací o bezpečných pracovních postupech, které má poskytnout výrobce. Tento dokument se společně s příslušnou částí ISO 11680-1:2021 zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi nebo nebezpečnými událostmi s výjimkou úrazu elektrickým proudem při dotyku s nadzemním elektrickým vedením (kromě výstrah a doporučení pro zahrnutí do pokynů) a celkových vibrací způsobených pohonnou jednotkou nesenou na zádech, které se týkají těchto strojů, pokud jsou používány, jak je určeno, a za podmínek nesprávného používání, které jsou výrobcem důvodně předvídatelné. POZNÁMKA 1 - Normalizovaný zkušební postup pro měření celkových vibrací od pohonné jednotky nesené na zádech není v současnosti k dispozici. POZNÁMKA 2 - Seznam významných nebezpečí viz příloha A. Tento dokument platí pro přenosné ruční motorové vyvětvovací pily na tyči s pohonnou jednotkou nesenou na zádech vyrobené po datu jeho vydání.