Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1366-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730857
Katalogové èíslo 515102
Název dokumentu Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár
Anglický název Fire resistance tests for service installations - Part 4: Linear joint seals
Datum vydání 01.07.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1366-42021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512281ČSN EN 1366-4 2021
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1366-4 (73 0857) Tato část souboru norem EN 1366 specifikuje metodu stanovení požární odolnosti těsnění spár na podkladě jejich zamýšleného konečného použití. Z této části souboru EN 1366 jsou vyloučena obvodová těsnění lehkých obvodových plášťů. Tento dokument je určen k použití společně s EN 1363-1. Tento dokument obsahuje následující zkoušky: - bez mechanicky vyvolaného pohybu; - mechanicky vyvolaný pohyb. Zkoušky podle této části souboru norem EN 1366 nejsou určeny pro poskytnutí kvantitativních údajů o intenzitě úniku kouře a/nebo horkých plynů, ani o přenosu či tvorbě dýmu. Tyto jevy jsou pouze zmíněny v protokolu o zkoušce při popisu obecného chování zkušebních vzorků během zkoušky. Tato část souboru norem EN 1366 se nezabývá nosností těsnění spár. Ze zkoušky nelze vyvodit žádné informace týkající se vlivu zahrnutí těsnění spár na únosnost dělicích prvků.