Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 587
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441361
Katalogové èíslo 514729
Název dokumentu Uhlí a koks - Stanovení chloru s použitím Eschkovy směsi
Anglický název Coal and coke - Determination of chlorine using Eschka mixture
Datum vydání 01.05.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 5872020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
55270ČSN ISO 587 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 587 Tento dokument specifikuje metodu stanovení chloru v černém uhlí, hnědých uhlích, lignitech a koksu s použitím směsi Eschka. Známá navážka vzorku se žíhá v přímém kontaktu se směsí Eschka v oxidační atmosféře k odstranění spalitelných látek a k převedení chloru na alkalické chloridy. Tyto se extrahují kyselinou dusičnou nebo vodou a stanoví se metodou Volharda nebo Mohra nebo potenciometrickou titrací iontově selektivní elektrodou (ISE).