Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 17247
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441381
Katalogové èíslo 514728
Název dokumentu Uhlí a koks -- Úplná analýza
Anglický název Coal and coke - Ultimate analysis
Datum vydání 01.05.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 73.040 - Uhlí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 172472020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
500727ČSN ISO 17247 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 17247 Tento dokument stanovuje postup pro úplnou analýzu uhlí a koksu a je určen pro obecné použití v uhelném a koksárenském průmyslu pro poskytnutí základů ke srovnávání uhlí a koksů. V uhlí a koksu je stanoven obsah uhlíku, vodíku, dusíku, síry, popela a obsah vody. Obsah kyslíku je dopočten z rozdílu a výsledky jsou vykazovány v preferovaném stavu jako úplná analýza.