Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 63112
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 364630
Katalogové èíslo 514652
Název dokumentu Fotovoltaická (PV) pole - Zařízení na ochranu před zemním spojením - Bezpečnost a funkce související s bezpečností
Anglický název Photovoltaic (PV) arrays - Earth fault protection equipment - Safety and safety-related functionality
Datum vydání 01.04.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.160 - Technika sluneční energie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 631122021
IEC 631122021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 63112 Tato norma specifikuje požadavky na bezpečnost, které platí na ochranu před zemním spojením fotovoltaiky (PV-EFP) zařízením (PV-EFPE) jehož funkcí je detekovat, přerušovat a varovat operátory PV systému o zemních spojeních v solárních fotovoltaických polích. Samostatná norma na toto téma je považována za nutnou a vhodnou, protože PV-EFPE může být navrženo jako samostatné zařízení nebo může být integrováno do jiných zařízení, jako jsou PV střídače, regulátory nabíjení, slučovače atd. Proto není vhodné pokračovat v současném normalizačním přístupu, ve kterém jsou požadavky PV-EFPE umístěny pouze v normě konečného výrobku specifického pro střídače: IEC 62109-2:2011. Je zamýšleno, že při koordinaci s publikací této normy bude IEC 62109-2 revidována tak, aby odkazovala na tuto normu a byly odstraněny překrývající se a protichůdné požadavky. S tímto přístupem budou požadavky na PV-EFPE viditelnější a budou použitelné pro PV-EFPE, které není součástí střídače. Je také žádoucí, aby při koordinaci s vydáním této normy platné IEC systémové a instalační normy pro foto-voltaická pole byly změněny tak, aby odkazovaly na tuto normu při specifikování požadovaných funkcí a odstraňování překrývajících se konfliktních požadavků. Tato práce bude spravována komisí TC82 pro IEC a společně komisemi TC82 i TC64 prostřednictvím JWG32 pro IEC 60364-7-712. Příslušné funkce, nastavení, reakce a načasování funkcí PV-EFP jsou závislé na velikosti a topologii celého PV systému. Tyto detaily pole v době, kdy je PV-EFPE vyhodnocováno podle této normy výrobku nejsou známy; proto požadované funkce PV-EFP a nastavení musí být zajištěny místním a mezinárodním systémem a instalačními normami. V důsledku toho tato norma nevyžaduje, aby všechna PV-EFPE implementovala všechny možné funkce a obecně neobsahuje požadovaná nastavení funkcí. Funkce, nastavení a rozsahy úprav, které jsou nárokovány výrobcem zařízení, jsou zkoušeny a vyhodnoceny, a dokumentace pro instalačního technika a uživatele specifikuje, jaké funkce jsou a nejsou poskytovány. Kromě požadavků na funkce PV-EFP obsahuje tato norma požadavky na bezpečnost výrobku týkající se konstrukce, environmentální vhodnosti, značení, dokumentace, a zkoušení zařízení. Protože PV-EFPE souvisí a často je nedílnou součástí zařízení přeměny PV energie, jsou uvedeny odkazy na požadavky na bezpečnost výrobku v IEC 62109-1. Tyto požadavky se však mohou překrývat nebo být v rozporu s existujícími normami IEC s určitými typy zařízení souvisejících s PV-EFP (například zařízení pro sledování izolace a monitorovací zařízení zbytkového proudu). Proto při některých aspektech tato norma poskytuje možnosti, aby zařízení bylo ve shodě těmito normami, pokud takové normy existují.