Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61936-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 333201
Katalogové èíslo 514577
Název dokumentu Elektrické instalace nad AC 1 kV a DC 1,5 kV - Část 1: AC
Anglický název Power installations exceeding 1 kV AC and 1,5 kV DC - Part 1: AC
Datum vydání 01.08.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.020 - Elektrotechnika obecně
29.080.01 - Elektrická izolace obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61936-12021
IEC 61936-12021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
88637ČSN EN 61936-1 2011
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61936-1 ed. 2 Tato část IEC 61936 stanoví požadavky na návrh a montáž elektrických instalací v soustavách se jmenovitým napětím vyšším než 1 kV AC a jmenovitým kmitočtem do 60 Hz včetně, aby byla zajištěna bezpečnost a správná funkce pro zamýšlené použití. Pro účely výkladu tohoto dokumentu se za elektrické instalace považuje jedna z těchto aplikací: a) elektrické stanice, včetně elektrické stanice pro napájení trakce; b) elektrické instalace na stožárech, sloupech nebo příhradových konstrukcích, spínací přístroje a/nebo transformátory jsou umístěny mimo uzavřenou elektrickou provozovnu; c) jedna (nebo více) elektrárna (elektráren) umístěná (umístěné) na jednom místě, elektrická instalace zahrnující generátory a transformátory se všemi souvisejícími spínacími přístroji a všemi pomocnými elektrickými systémy. Propojení mezi výrobnami umístěnými na různých místech jsou vyloučena; d) elektrická soustava továrny, průmyslového závodu nebo jiných průmyslových, zemědělských, obchodních nebo veřejných prostor; e) elektrické instalace na pobřežních zařízeních za účelem výroby, přenosu, distribuce a/nebo skladování elektřiny; f) přechodové příhradové konstrukce/sloupy (mezi venkovním elektrickým vedením a podzemním vedením). Elektrická instalace zahrnuje mimo jiné elektrické točivé stroje, spínací zařízení, transformátory a tlumivky, měniče, kabely, systémy vedení, baterie, kondenzátory, uzemňovací soustavy, budovy a ploty, které jsou součástí uzavřené elektrické provozovny, přidružené ochranné, řídicí a pomocné systémy a velké tlumivky se vzduchovým jádrem. Tento dokument se neplatí pro navrhování a montáž venkovních a podzemních vedení mezi různými samostatnými elektrickými instalacemi, pro elektrifikované železniční tratě a kolejová vozidla, pro důlní zařízení a instalace, pro instalace zářivkových svítidel, instalace na lodích podle IEC 60092 (soubor) a pobřežní zařízení podle IEC 61892 (soubor), které se používají v ropném průmyslu na pobřeží pro účely vrtání, zpracování a skladování, elektrostatická zařízení (například elektrostatické odlučovače, jednotky pro elektrostatické nanášení barev), zkušebny a lékařská zařízení, například lékařské rentgenové zařízení. Tento dokument se nevztahuje na návrh blokového typově zkoušeného spínacího zařízení a vysokonapěťovou/nízkonapěťovou blokovou elektrickou stanici, pro které existuje samostatná norma IEC.