Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14134
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 127011
Katalogové èíslo 514566
Název dokumentu Větrání budov - Měření vlastností a kontroly větracích systémů obytných budov
Anglický název Ventilation for buildings - Performance measurement and checks for residential ventilation systems
Datum vydání 01.04.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.30 - Větrací a klimatizační systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 141342019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507538ČSN EN 14134 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14134 Tato norma specifikuje kontroly a metody měření pro ověření vhodnosti instalovaných větracích systémů v obytných budovách pro daný účel. Lze jej použít při uvádění nových systémů do provozu a při zkoušení vlastností stávajících systémů. Poskytuje možnost volby mezi jednoduchými zkušebními metodami, pokud jsou dostačující, a rozsáhlými měřeními, pokud jsou nezbytná. Tento dokument se zabývá předběžnými kontrolami systému, funkčními kontrolami systému, funkčními měřeními systému a zvláštními měřeními systému, jsou-li vyžadována. Tento dokument se vztahuje na větrací systémy (pro nucené, hybridní, přirozené větraní), které obsahují některý z následujících prvků: koncová vzduchotechnická zařízení (pro přívod, odvod, sání a výfuk); zařízení pro dopravu vzduchu (vnější, vnitřní); regulaci; potrubí; ventilátory; filtry; zpětné získávání tepla; ohřev/chlazení přiváděného vzduchu; zařízení pro cirkulaci vzduchu; odsavač par; větrací hlavice; klapky; zařízení pro snížení hluku. U multifunkčních VZT jednotek se kontrola a měření vztahují pouze na jejich větrací část. Proto se tento dokument nevztahuje na: systémy ohřevu vzduchu a jejich regulaci; systémy chlazení vzduchu a jejich regulaci; systémy elektrického napájení. Tento dokument také nezahrnuje následující body: vzduchotěsnost obálky budovy; infiltrace vzduchu skrze obálku budovy může ovlivnit intenzitu větrání celé obytné budovy i jednotlivých místností (viz EN ISO 9972); vliv větracího systému na rychlost proudění vzduchu v zóně pobytu osob (viz např. EN 15726).