Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 22955
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 011658
Katalogové èíslo 514038
Název dokumentu Akustika - Akustická kvalita otevřených kanceláří
Anglický název Acoustics - Acoustic quality of open office spaces
Datum vydání 01.03.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.140 - Hluk působící na člověka
91.120.20 - Akustika v budovách. Zvukové izolace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 229552021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 22955 Tento dokument poskytuje technický návod k zajištění akustické kvality otevřených kanceláří, aby se podpořil dialog a formální vazba mezi různými zúčastněnými stranami, které se podílejí na plánování, navrhování, výstavbě nebo rozvrhování pracovních míst v otevřených kancelářích: koncoví zákazníci, vlastníci projektu, osoby mající vliv na výběr materiálů, konzultanti atd. Je použitelný pro všechny otevřené kanceláře, v nichž se provádějí tyto činnosti: - Prostor typu 1: činnost není ještě známa - prázdné podlaží; - Prostor typu 2: činnost v místnosti, která se zaměřuje hlavně na komunikaci s vnějším prostředím (s využitím telefonu/audia/videa); - Prostor typu 3: činnost, která je založena hlavně na spolupráci mezi lidmi na nejbližších pracovních místech; - Prostor typu 4: činnost založená na spolupráci v malém rozsahu; - Prostor typu 5: činnost, která může zahrnovat přijímání veřejnosti; - Prostor typu 6: kombinování činností v rámci stejného prostoru. Specifičtěji se tento dokument vztahuje na projekty pro úpravu stávajících obchodních míst (renovace a/nebo změna či doplnění činností) a projekty pro rozvržení nových prostor a prostor předávaných jako nezařízené. Pokrývá jak činnosti, tak operace těchto zúčastněných stran: - koneční zákazníci: diagnostika, šetření, vyjádření potřeb při respektování jejich znalostí v oblasti akustiky; - vlastníci projektu: příprava smluvních specifikací; - společnosti podílející se řízení projektu (architekti, akustici, ergonomové, ekonomové a konzultační technici): uvedení akustických řešení a zásad rozvržení použitých k dosažení výsledku vyjádřeného ve specifikacích; - obchodníci s nemovitostmi: dosažení jasného a ověřitelného cíle s ohledem na výběr materiálů a implementaci; - stavební developeři: podpora kvality vnitřního prostředí, včetně akustického komfortu, při operacích s majetkem, aby byla využita jako konkurenční prvek; - specialisté na ochranu zdraví a bezpečnost při práci a kvalitu; - expertní hodnocení a konzultace.