Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15804+A2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 730912
Katalogové èíslo 513904
Název dokumentu Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů
Anglický název Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products
Datum vydání 01.01.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.010.99 - Ostatní hlediska
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15804+A22019
EN 15804:2012+A2:2019/AC2021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509583ČSN EN 15804+A2 2020
95596ČSN EN 15804+A1 2014
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15804 + A2 Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 15804+A2 z května 2020 převzala EN 15804+A2 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem. Tato evropská norma poskytuje základní pravidla produktové kategorie (PCR) pro environmentální prohlášení typu III pro jakýkoliv stavební výrobek a stavební službu. POZNÁMKA - Tato norma nepokrývá posuzování sociálních a ekonomických vlastností na úrovni produktu. Základní PCR: - stanovují indikátory, které se mají deklarovat, informace, které se mají poskytnout a způsob, jakým se shrnují a uvádějí ve zprávě, - popisují, které fáze životního cyklu produktu jsou v EPD brány v úvahu, a které procesy se mají zahrnout v jednotlivých fázích životního cyklu, - stanovují pravidla pro vývoj scénářů, - zahrnují pravidla pro výpočet inventarizace životního cyklu (LCI) a pro posuzování dopadů životního cyklu (LCIA), které jsou základem pro EPD, včetně specifikace kvality dat, která se použijí, - zahrnují pravidla pro uvádění předem stanovených environmentálních informací a informací týkajících se zdraví, které nejsou součástí LCA výrobku, stavebního procesu ani stavební služby, pokud je to nutné, - stanovují podmínky, za kterých mohou být stavební produkty porovnávány na základě informací poskytnutých v EPD. Pro EPD služeb ve stavebnictví platí stejné požadavky jako pro EPD stavebních výrobků.