Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 19085-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 496070
Katalogové èíslo 513880
Název dokumentu Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky
Anglický název Woodworking machines - Safety - Part 1: Common requirements
Datum vydání 01.01.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.110 - Bezpečnost strojních zařízení
79.120.10 - Dřevozpracující stroje
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 19085-12021
ISO 19085-12021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512791ČSN EN ISO 19085-1 2021
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 19085-1 Tento dokument uvádí bezpečnostní požadavky a opatření ke snížení rizik vznikajících během provozu, seřizování, údržby, přepravě, montáži, demontáži, při poruše a vyřazení v souvislosti s dřevozpracujícími stroji schopnými nepřetržitého výrobního použití, dále jen "stroje". Tyto bezpečnostní požadavky a opatření jsou společná pro většinu strojů, pokud jsou používány v souladu s určením a za podmínek předpokládaných výrobcem; uvažováno bylo také rozumně předvídatelné zneužití. Stroje jsou určeny ke zpracování masivního dřeva a materiálu s podobnými fyzikálními vlastnostmi jako dřevo, s ručním posuvem nebo integrovaným posuvem. Tento dokument je určen k použití ve spojení s ostatními částmi souboru ISO 19085 použitelnými pro specifické typy strojů. Rozsah, v jakém jsou pokryta všechna významná nebezpečí specifického typu stroje, je indikován ve specifické části souboru ISO 19085 týkající se daného typu stroje. Nebezpečí, na která se vztahují alespoň částečně požadavky tohoto dokumentu, jsou uvedena v příloze A. Tato norma se nevztahuje na stroje určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo na stroje vyrobené před datem vydání.