Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50600-2-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 367260
Katalogové èíslo 513869
Název dokumentu Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-1: Výstavba budov
Anglický název Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-1: Building construction
Datum vydání 01.01.2022
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/22
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.020 - Informační technologie (IT) obecně
35.110 - Výstavba sítí
91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50600-2-12021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
96293ČSN EN 50600-2-1 2014
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50600-2-1 ed. 2 Tento dokument dává pokyny pro výstavbu budov a jiných staveb, které poskytují prostory pro datová centra, založená na kritériích a klasifikaci pro "fyzické zabezpečení" v rámci EN 50600-1 pro podporu dostupnosti. Tento dokument stanoví požadavky a doporučení pro následující: a) umístění a výběr staveniště (s přihlédnutím k přírodnímu prostředí a okolí); b) ochranu před riziky prostředí; c) uspořádání staveniště; d) výstavbu budov; e) uspořádání budov; f) poskytnutí přístupu; g) ochranu proti nežádoucímu vstupu; h) fyzickou protipožární ochranu; i) ochranu před poškozením vodou; j) opatření pro kvalitu stavby. Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) jsou mimo rozsah tohoto dokumentu a jsou řešeny jinými normami a předpisy. Informace v tomto dokumentu však mohou být pomůckou v seznámení s těmito normami a předpisy. Shoda datových center s tímto dokumentem je popsána v kapitole 4.