Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN IEC 61243-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 359724
Katalogové èíslo 513673
Název dokumentu Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 1: Kapacitního typu pro použití při střídavém napětí nad 1 kV
Anglický název Live working - Voltage detectors - Part 1: Capacitive type to be used for voltages exceeding 1 kV AC
Datum vydání 01.12.2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2022
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.260 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
29.240.99 - Ostatní zařízení elektrických přenosových a distribučních sítí
29.260.99 - Ostatní elektrická zařízení pro práci ve zvláštních podmínkách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN IEC 61243-12021
IEC 61243-12021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
74739ČSN EN 61243-1 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN IEC 61243-1 ed. 2 Tato část IEC 61243 se vztahuje na přenosné zkoušečky napětí s vestavěným zdrojem napětí nebo bez vestavěného zdroje, používané v elektrických sítích střídavého napětí s napětím od 1 kV do 800 kV a kmitočty 50 Hz a/nebo 60 Hz. Tento dokument se týká pouze zkoušeček napětí kapacitního typu používaných k dotyku ke zkoušeným dílům, které mohou být jako kompletní zařízení včetně izolačního prvku nebo jako oddělitelné zařízení přizpůsobené k izolační tyči, která jako oddělitelná pomůcka není zahrnuta v této normě (viz 4.4.2.1, obecná konstrukce). Ostatní typy zkoušeček napětí nejsou pokryty tímto dokumentem. POZNÁMKA - Samonastavovací zkoušečky napětí (formálně "zkoušečky napětí s více rozsahy") nejsou pokryty tímto dokumentem. Některá omezení nebo formální zákazy jejich použití jsou použitelná v případě rozváděče řady IEC 62271 z důvodu koordinace izolace u systémů trolejového vedení elektrifikovaných železnic (viz příloha B) a systémů bez nulového vodiče. Pro systémy bez nulového vodiče musí být izolační úroveň přizpůsobena maximálnímu možnému napětí vůči zemi. Výrobky navržené a vyrobené podle této normy přispívají k bezpečnosti uživatelů za předpokladu, že jsou používány osobami proškolenými pro tuto práci v souladu s metodou práce na vzdálenost a návody k použití.NP1) Není-li stanoveno jinak, všechna napětí definovaná v této normě se vztahují k hodnotám fázových napětí třífázových soustav. V jiných soustavách by se k určení provozního napětí mělo použít příslušné napětí mezi fázemi nebo mezi fází a zemí.